Privacy verklaring

Privacy statement Metaalwerk bedrijfsopleiding Zeeland

Metaalwerk Bedrijfsopleiding Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Metaalwerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
passende organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Edisonweg 4A

4382 NW Vlissingen
0118-558889
info@metaalwerkzeeland.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Metaalwerk Bedrijfsopleiding Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van leerovereenkomsten
 • Het verwerken van facturen m.b.t. de leerovereenkomst
 • Het bijhouden van de leerlingenadministratie
 • Het zorgen dat uw op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Vooropleiding
Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden zonder dat wij hiervoor eerst om toestemming hebben gevraagd.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

Metaalwerk Bedrijfsopleiding Zeeland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.